“Im Abendrot”, Franz Schubert Melanie Forgeron, Mezzosoprano Edward Rushton, Piano

More